Polityka prywatności

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Witryna www.proste-historie.pl jest prowadzony przez Marta Jankowska Fotografia, Pl. Bankowy 2, 00-095 warszawa (dalej jako Administrator), która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej również RODO). W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres: marta@proste-historie.pl.
1.2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy witryny www.proste-historie.pl (dalej „Witryna”) i odnosi się do każdego użytkownika („Użytkownik”), który korzysta z Witryny, w tym do zarejestrowanych firm, osób odwiedzających Witrynę, osób zostawiających komentarze, podmiotów współpracujących.
1.3. Wszelkie treści znajdujące się w Witrynie chronione są prawem, w tym prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1.4. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
1.5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr). Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.
1.6. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w Witrynie.
1.7. O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowanych w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w Witrynie, modernizacji, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.
1.8. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług www.proste-historie.pl.

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu
a) Świadczenia przez Administratora  usług dostępnych na www.proste-historie.pl  – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług – przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Witryny, z nowymi treściami dostępnymi na www.proste-historie.pl  oraz informacji handlowych o usługach związanych z rezerwacją terminu i miejsca – podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
2.2.  Usługa newsletter’a uruchamiana po wpisaniu się na listę Subskrybentów. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Służy do tego e-mail: marta@proste-historie.pl
2.3.  Podanie danych (adres email) przez Użytkownika w ramach rejestracji jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.
2.4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora, w tym newsletterów, skierowanych do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesie zakupu lub zapisywania się na newsletter (zgoda wyrażana na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku).
2.5. Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: marta@proste-historie.pl, o treści: USUŃ.

3. Prawa Użytkowników Serwisu, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

3.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich. 
3.2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3.3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe.
3.4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. Prawa Użytkownika

4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.2. Korzystając z adresu e-mail Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z kontaktując się z Administratorem.
4.3. W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.4. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji e-mail: marta@proste-historie.pl

5. Informacja o plikach Cookies

5.1.  Witryna korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Witryny i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.
5.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny pliki cookies jest Administrator.
5.3. Podmiot wymieniony jest administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.
5.4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
5.5. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach: analizy zachowań Użytkowników w Witrynie, co umożliwia dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika – podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.; cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Witryny przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających ze strony www.proste-historie.pl, tworzenia statystyk oglądalności podstron Witryny, Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Witryny. Dane zachowane w plikach cookies przetwarzane  są  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.
5.6.  W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Witryny i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Witryny przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
5.7. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane  w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Witryny (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
5.8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).